Volba jazyka


Orientační nabídka


Praha 12 - Oficiální web mětské části 


Vyhledávání

 

 rozšířené vyhledávání | ? (Nápověda k vyhledávání)Cesta: Titulní stránka > MĚSTSKÁ ČÁST > Výstavba > Připravuje se

 

Cholupice, Vrtilka, Písnice - koncept rozvoje území

 

 
 

Navazuji na předchozí sérii článků, ve kterých jsem před časem postupně seznamovala čtenáře s tím, co se v různých partiích naší městské části z pohledu stavební činnosti chystá nebo buduje. Tento článek se zabývá částí území přírodního parku Modřanská rokle – Cholupice vymezenou lokalitami Cholupice, Vrtilka a Písnice.

Čím déle po schválení územního plánu, tím přibývají podněty na pořízení jeho změn. Je to pochopitelné, protože město je živý organismus, který se vyvíjí a jehož potřeby nejsou neměnné. Zpravidla dochází k návrhům na změny v případě, kdy vlastník má územním plánem určeny své pozemky pro zeleň, lesy, ornou půdu a rád by je z pohledu finančního zhodnocení využil jinak. Jedná – li se o pozemky ležící v přírodním parku, je do určité míry ve svých záměrech omezen. Cituji – li odborníky, posláním přírodního parku je zachovat a chránit vymezené části území pro jejich přírodovědné, krajinné a estetické hodnoty, umožnit jejich využití k rekreaci i poučení a celkově přispět ke zlepšení prostředí města. Přírodní parky jsou vyhlašovány k ochraně krajinného rázu zachovalé přírodní krajiny ve městě a naše městská část na svém území má jeden z takto vyhlášených přírodních parků. Přírodní park Modřanská rokle – Cholupice byl vyhlášen rozhodnutím Zastupitelstva hl.m. Prahy v roce 1991 jako oblast klidu a má rozlohu téměř 900 ha. Tím významně přispívá k tomu, že naše městská část se může chlubit největším podílem zeleně na svém území v porovnání s ostatními městskými částmi v Praze.

Na druhou stranu, i v tomto území stojí stavby rodinných i jiných domů a další vlastníci se k výstavbě chystají. Ti, kteří nejsou v souladu s územním plánem žádají o změnu. Stavební činnost v parku je omezená a měla by spočívat především v dostavbě již zastavěných lokalit, pouze na místech určených schválenou územně plánovací dokumentací.

Jak jsem se zmínila výše, čím dál tím více vlastníků pozemků podává návrhy na pořízení změn územního plánu ve smyslu využití pro zeleň k využití pro stavební účely. Zastupitelstvo městské části, které se k podávaným podnětům vyjadřuje se dostává do situace, kdy váhá, zda s pořízením změny souhlasit či nikoliv. V zájmu určité koncepční představy o budoucím možném vývoji v daném území byl zpracován koncept rozvoje lokality, která zahrnuje prostor Cholupic, Vrtilky a Písnice.

Zastupitelstvo městské části na svém zasedání 23. listopadu loňského roku tento koncept projednalo a schválilo. Podmínkou městské části je, aby oblast navržená na vyhlášení významného krajiného prvku ( jedná se o mokřady severovýchodně od Cholupic) nebyla zastavena.

Koncept není standardní urbanistickou studií, ale je pro městskou část příležitostí udělat si určitou představu o dalším možném rozvoji daného území. Zpracovaný návrh prezentuje představu umírněného rozvoje a příslušných změn územního plánu v lokalitě, která se nachází v zachovalé příměstské krajině s charakterem zemědělských osad doplněných drobnější rodinnou zástavbou. Původní malá sídla zemědělského charakteru se postupem doby přeměňují v obytný útvar, jehož zemědělský význam se stále snižuje. Cholupice i Písnice nejsou v základní vybavenosti a nabídce pracovních příležitostí soběstačné a spádují k blízkým větším sídelním útvarům. Již před rokem 1990 se uvažovalo o zástavbě tohoto území formou zahradních měst s rodinnými domy a nízkopodlažní zástavbou.

V návrhu je zvolena koncepce zahradních obytných celků v krajině s regenerovanou a nově založenou zelení, se zachováním stávajících biokoridorů. Plochy zeleně jsou navrhovány kolem samostatného dalšího celku Vrtilka tak, aby nedocházelo k srůstu zástavby Cholupic a Písnice. V rámci životního prostředí je vedle rozšíření ploch různých typů nelesní zeleně kladen velký důraz na rozšíření ploch zeleně ve formě lesních porostů.

V předloženém řešení je zakomponován také návrh dopravního „obchvatu“ Cholupic, kterým se odvádí mimo obec očekávaná dopravní zátěž při vybudování křižovatky u Písnice s napojením na silniční okruh kolem Prahy. Zda se nakonec bude vše, co je v konceptu navrženo a s čím vyslovilo zastupitelstvo souhlas realizovat, je otázkou dalších záměrů, územních podkladů i dokumentace, ale i vývoje. A protože se nejedná o neměnný materiál, rádi bychom slyšeli i názory veřejnosti. K nahlédnutí je koncepce u Ing. arch. Viktora Černého v budově radnice v Pískové ulici č. 25.

JUDr. CHudomelová, zástupce starosty, prosinec 2004

 
Zodpovídá: ÚMČ Praha 12
Vytvořeno / změněno: 22.9.2010 / 22.9.2010

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.